Polní den v Přítokách 2011

Letos již šestý ročník polního dne v Přítokách u Kutné Hory se konal ve středu 14. září za přítomnosti ca 50 účastníků. Za organizátory přivítal hosty tajemník APZL Ing. Miroslav Houba. První část sestávající z přednášek probíhala za poměrně silného deště. Přednášejícím sloužil za úkryt žlutý stan ZIA, auditorium se pak nacházelo v proviantním stanu. Ing. Holeček (ZIA) seznámil přítomné se situací na trhu se sójou a s novými trendy v šlechtění nových odrůd pomocí molekulárních metod v Semances Prograin. Poradce společnosti Naturland Ing. Stefan Simon přednesl zprávu o pěstování sóji ve Spolkové republice Německo s důrazem na použití sóji v ekologickém zemědělství. Zavádění sóji do osevních postupů je z důvodu získávání domácích zdrojů bílkovin finančně podporováno Spolkovým ministerstvem zemědělství. Ing. Ladislav Kučera (VÚRV Praha - Ruzyně) seznámil přítomné s problematikou geneticky modifikovaných organismů v zemědělské výrobě. Nůžky mezi použitím GMO plodin na jedné straně a geneticky nemodifikovaných na druhé se rozevírají, do budoucna je nutno počítat se souběžnou praxí konvenčního , biologického i GMO zemědělství při dodržování stanovených izolačních vzdáleností. Autor paralelních pokusů Ing Jiří Maceček z firmy Eqicentrum z Ostravy - Hrabové pozdravil české pěstitele sóji a seznámil je s aktuální situací v Moravskoslezském kraji. Sérii přednášek uzavřel Ing. Marek Seidelglanz ze společnosti Agritec Šumperk přehledem prostředků chemické ochrany sóji.
Počasí se mezitím vylepšilo, takže bylo možno se podívat na pokusy. Východní část pokusných pozemků byla zasažena dne 16.6.2011 silným krupobitím. Ing Vítek Procházka přítomné informoval o následném léčení porostů. O tom, jak se která odrůda s poškozením vyrovnala, se mohli návštěvníci polního dne přesvědčit porovnáním s exempláři rostlin donesenými za západní části pole, kde krupobití bylo výrazně slabší. Tam se nakonec vypravila část účastníků polního dne, aby si prohlédla nepoškozené partie pokusů na místě.
Těšíme se za rok v Přítokách na shledanou na sedmém ročníku.